Du er her: Forside / Vedtekter / Vedtekter

Vedtekter

VEDTEKTER FOR MARITIMT UTDANNINGSFORUM (MUF)

Oppdatert etter årsmøtet 2017

 

§1   Medlemskap

Rett til å bli medlem av Maritimt Utdanningsforum – forkortet MUF, har offentlige og private skoler som driver maritim utdanning, skoleskip, offentlige og private organisasjoner, sjømannsorganisasjonene og maritime utstyrsleverandører.

Andre – herunder maritime elev- og studentorganisasjoner må søke om medlemskap.

 

§2   Mål

MUF skal arbeide for den maritime utdanning, elev/studentene og lærernes faglige interesser ved å holde seg a jour med forhold og tiltak som har interesse for maritim utdanning og aktivt arbeide for å påvirke utviklingen.

 

§2.1 

MUF skal bidra til kontinuitet i gjennomføring av maritime lærerkonferanser ved å påse at det oppnevnes arrangør av konferansene

 

§3     Årsmøtet

 

§3.1 

Årsmøtet er MUF’s øverste organ. Det holdes årsmøte hvert år. Fremlagte saker avgjøres av årsmøtet med simpelt flertall.

 

§3.2 

Årsmøtet velger MUF’s styre og revisor. Styreleder leder årsmøtet.

 

§3.3 

Årsmøtet vedtar vedtektsendinger. Forslag til vedtektsendring skal være gjort kjent for medlemmene minst 14 dager før årsmøtet.

 

§3.4 

Årsmøtet treffer vedtak om medlemskontingent etter forslag fra styret.

 

§3.5 

Årsmøtet velger en valgkomite på 3 medlemmer, som foreslår nye medlemmer til styre, revisor og valgkomite.

 

§4    Styret

 

§4.1 

MUF ledes av et styre som består av 5 personer, leder, nestleder, kasserer og sekretær. 

Funksjonstiden for styremedlemmer og vararepresentant er 2 år. Leder velges av årsmøtet, mens styret for øvrig konstituerer seg selv.   Leder kan maksimalt inneha funksjonen i to perioder sammenhengende, dvs. fire år. Styremøter holdes når styret finner det nødvendig.

 

§4.2 

Styret skal påse at saker som fremmes av medlemmene blir tatt opp til behandling.

Styret skal sørge for at uttalelser fremmes for de rette instanser.

 

§4.3

Saksbehandling og saksavgjørelse skal som regel formidles ved skriftlig korrespondanse. Det påhviler leder å sørge for at alle saker som blir tatt opp av medlemmene, blir forberedt og utredet og at alle behandlinger og uttalelser blir gjort kjent for medlemmene gjennom brev/epost.

 

§4.4 

Uttalelser på MUF’s vegne skal gis av leder på grunnlag av vedtak i styremøte eller årsmøte.

 

§5     Medlem

MUF binder ikke medlemmene i daglige ordinære gjøremål. Medlemmene bør vise forsiktighet i forbindelse med saker som er til behandling i MUF. Medlemsrepresentanter til råd og utvalg skal i hvert enkelt tilfelle oppnevnes av styret.

 

22.11.2011-Roi

Design og nettløsning: © Grieg Medialog AS